Idź do - Strona Główna Zobacz mapę punktów zbiórki

O projekcie

 
Kampania "Oddaj elektroodpady w dobre miejsce" jest realizowana w ramach projektu "Elektroodpady w dobre ręce – ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na temat poprawnego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)". Projekt zajął I miejsce w ogłoszonym przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pierwszym konkursie z 2012 w dziedzinie Edukacja ekologiczna w kategorii II "Zbieranie, segregacja i odzyskiwanie odpadów związanych z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, działanie 1: Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno - edukacyjne.

Koordynator projektu:

CECED Polska – Związek Producentów AGD. Stowarzyszenie istnieje od 2004 roku i zrzesza 17 firm branży AGD reprezentujących ponad 30 marek:
Amica, Ariston Thermo, BSH (Bosch-Siemens), Beko, Candy Hoover, Ciarko, De' Longhi, Gorenje, Electrolux, FagorMastercook, Indesit, Miele, Philips, Samsung, Groupe SEB (Moulinex, Krups, Rowenta) Whirlpool, Vorwerk. Więcej na www.cecedpolska.pl


Instytucja wspierająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej więcej na www.nfosigw.gov.pl
Czas trwania projektu: kwiecień 2012 r. – marzec 2014 r.

 

PROBLEM ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Wraz z postępem technicznym oraz wzrostem standardów życia Polaków, wzrasta ilość nabywanego przez nich sprzętu elektrycznego. W przypadku zakupu nowszego sprzętu konsumenci stają przed wyborem, co zrobić z wymienianym starym urządzeniem. Niestety, nie są oni świadomi, że tzw. ZSEE kwalifikuje się do grupy odpadów niebezpiecznych z uwagi na zawarte w nim substancje szkodliwe, takie jak związki bromu, rtęć, kadm, freon czy PCB.

Niewłaściwe gospodarowanie ZSEE przez użytkowników (głównie przez gospodarstwa domowe) powoduje, że znaczna ilość ZSEE – zamiast trafiać do punktów zbierania zużytego sprzętu, a następnie do wykwalifikowanych zakładów przetwarzania i recyklingu – kończy żywot na śmietnikach bądź w rękach niewykwalifikowanych osób, które, dokonując samodzielnej rozbiórki sprzętu, powodują uwalnianie się niebezpiecznych substancji do środowiska naturalnego. Konsumenci niejednokrotnie też magazynują elektroodpady na strychach lub działkach, ponieważ – ich zdaniem – jeszcze mogą im się przydać w przyszłości.


Potwierdzają to także własne badania CECED, na zlecenie którego firma MillwardBrown SMG/KRC przygotowała raport badań ankietowych3 w 2011 r. Wyniki pokazują, że 50% konsumentów w Polsce stary zużyty sprzęt zatrzymuje w domu, oddaje go znajomym lub sprzedaje w Internecie.

 

CEL PROJEKTU

Przygotowywany przez nas projekt jest złożoną ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną, która stawia sobie za cel podniesienie świadomości konsumentów o zużytym sprzęcie oraz edukację wybranych uczestników rynku zbiórki i przetwarzania elektroodpadów (gminy, serwisy).

Kampania w ogólnopolskiej sieci sklepów AGD i RTV oraz działania w Internecie będą skierowane do konsumentów; konferencja szkoleniowa, kampania w prasie branżowej oraz działania e-marketingowe – do przedstawicieli gmin; natomiast seminaria szkoleniowe i ogłoszenia w prasie branżowej przeznaczone będą dla szefów serwisów sprzętu AGD i RTV.

 

Kampania „Elektroodpady w dobre ręce” ma na celu dokonanie pozytywnych zmian rynkowych i odwrócenie patologicznych trendów przez:

• podniesienie świadomości konsumentów w zakresie koniecznej segregacji zużytego sprzętu,
• zwiększenie zaangażowania gmin w zbiórkę elektroodpadów,
• uaktywnienie serwisów posprzedażowych.

Grupami docelowymi są konsumenci, przedstawiciele samorządów, pracownicy punktów serwisowych AGD i RTV oraz inni uczestnicy rynku elektroodpadów (zbierający, recyklerzy, organizacje odzysku …)
Pozytywne zmiany światopoglądowe i budowa nawyków wymagają działań pokoleniowych, dlatego też w części konsumenckiej, projekt ma na celu jedynie wytworzenie pewnych impulsów, będących swoistym zaczynem, precyzyjnie skierowanym nie do całego społeczeństwa, a tylko do osób wymieniających w danym momencie sprzęt elektryczny.


W przypadku pozostałych grup docelowych (gminy i serwisy) cel jest o wiele bardziej ambitny. Zakłada się dotarcie do znacznej części grupy docelowej w sposób zarówno pośredni, jak i bezpośredni. Planowane wydatkowanie środków w tym przypadku pozwoli na osiągnięcie odpowiedniej masy krytycznej i uzyskanie znacznych efektów skutkujących wzrostem znaczenia komunalnych i serwisowych punktów zbierania.


Cele szczegółowe w ujęciu horyzontalnym to:

  • przygotowanie systemu recyklingu ZSEE na osiągnięcie bardzo wysokich limitów, przewidzianych w z nowelizowanej dyrektywie WEEE,
  • wsparcie walki z szarą strefą i handlem kwitami,
  •  nagłaśnianie konieczności wprowadzenia w Polsce europejskich standardów zbierania i przetwarzania.

 

„Nasz projekt „Uwolnij świat od elektroodpadów – ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na temat poprawnego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)" wygrał konkurs na najlepszą kampanię edukacyjną Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU

• Ogólnopolska mapa legalnych punktów zbierania
Na stronie internetowej projektu umieszczona zostanie interaktywna ogólnopolska mapa legalnych punktów zbierania ZSEE, w tym gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-ów. Wszyscy zbierający, w tym gminy, serwisy AGD i RTV oraz sklepy, będą mogli sami wpisać swój punkt na naszą mapę. Sama mapa będzie kluczowym punktem naszego projektu, wskazując konsumentom, gdzie w najbliższej okolicy mogą oddać zużyty sprzęt. Szybkie wyszukanie takiego punktu (np. poprzez kod pocztowy) znacznie ułatwi konsumentom selektywną zbiórkę odpadów.


• Kodeks Dobrych Praktyk
Kodeks będzie oficjalnym dokumentem, zawierającym zbiór zasad w zakresie standardów postępowania z ZSEE. Dana firma, podpisując taki dokument, dobrowolnie zadeklaruje spełnienie ustalonych w nim kryteriów. Jednocześnie podpisanie takiego dokumentu będzie motywacją dla innych firm do podjęcia starań o dorównanie wyznaczonym standardom. Znaczną korzyścią dla wszystkich firm będzie uzyskanie rzetelnej informacji o partnerze, pomocnej przy podejmowaniu decyzji o jakiejkolwiek współpracy.


• Bezpłatna konferencja szkoleniowa dla gmin na temat ZSEE – połowa kwietnia 2013
Zadaniem konferencji dla pracowników gmin z całej Polski będzie przekazanie pracownikom administracji samorządowej praktycznej wiedzy, niezbędnej do wdrożenia zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nowej ustawy o odpadach oraz nowej ustawy o ZSEE. Konferencja ma pomóc we wdrożeniu nowych przepisów oraz udoskonaleniu współpracy pomiędzy samorządami a instytucjami organizującymi cały odzysk ZSEE. Uczestnicy nie tylko będą szkoleni z przepisów, ale także zapoznają się z dużą liczbą dobrych praktyk i będą mieli doskonałą okazję do wymiany swoich doświadczeń z innymi gminami.
Liczba uczestników jest ograniczona do 100 osób (kontakt: koordynator projektu, Radoslaw.Maj@cecedpolska.pl).


• Konkurs z grą internetową na Facebooku
Internet został wybrany jako podstawowy kanał komunikacji w działaniach kierowanych do konsumentów, ponieważ jest to medium o najwyższym możliwym poziomie dotarcia do grupy docelowej. Trzonem tych działań będzie uruchomienie tzw. fan page’u (na portalu społecznościowym Facebook w lutym 2013 r.) w postaci interaktywnej gry edukacyjnej, połączonej z comiesięcznym konkursem i nagrodami. Opisanym działaniom towarzyszyć będzie intensywna akcja informacyjna w postaci kampanii banerowej z przekierowaniem na stronę internetową projektu na portalach internetowych oraz w porównywarkach cenowych Ceneo w działach „sprzęt AGD i RTV”, na Allegro oraz w największym sklepie internetowym AGD i RTV – czyli w miejscach, gdzie konsument bezpośrednio nabywa sprzęt elektroniczny.


• Seminaria szkoleniowe o ZSEE dla serwisów AGD i RTV
Wraz z zakończeniem działań w sklepach w lipcu 2013 r. rozpoczną się przygotowania do dwóch seminariów szkoleniowych dla serwisów AGD i RTV. Oba spotkania odbędą się we wrześniu 2013 r. na południu oraz północy Polski. Szkolenia będą dotyczyły postępowania z ZSEE oraz substancjami niebezpiecznymi w sprzęcie, w tym z mało znanymi w Polsce wymogami dotyczącymi tzw. F-gazów.

 Wpisz swój adres e-mail, a będziemy Cię informować o wszystkich nowościach.